Администратор на лични данни - основна информация

Сайтът automasla.bg e собственост на Жасмин-К ЕООД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 833056480, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Сакар“ №22 (по-долу Дружеството).

Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:

 • Адрес: Стара Загора, ул. Сакар №22,
 • Електронен адрес: store@automasla.bg
 • Телефон: 0888 337 559

Видове лични данни

За поръчка през нашия електронен магазин е необходимо или да направите регистрация или да направите поръчка като Гост. И при двете възможности трябва да ни предоставите следните данни:

 • Име и фамилия
 • Електронна поща
 • Адрес
 • Други данни за връзка с Вас

Регистрацията е изцяло доброволна и безплатна. Не е нужно да се регистрирате за да направите поръчка.

Поддържаме и необходимите лични данни на нашите клиенти, за целите на изпълнение на сключените с тях договори, както и за целите на изпълнение на задълженията ни съгласно Закона за счетоводството.

Данните на служителите ни се съхраняват съгласно изискванията на закона за целите на трудовото, осигурителното и данъчното право.

За какво използваме личните данни?

Използваме данните Ви за управление на направените от Вас поръчки в електронния магазин на automasla.bg. Данните се съхраняват за срока на активност на Вашия профил.

Направените от Вас поръчки в електронния магазин се съхраняват в срок от 5 години от извършване на поръчката съгласно изискванията на Закона за счетоводството дори и при изтриване на Вашия профил (или на информация за конкретни поръчки).

Ако сте избрали тази опция, данните Ви ще бъдат използвани, за да получавате нашия бюлетин или друга полезна информация за предлаганите от нас стоки.

Ако сте се регистрирали на нашия сайт, за да може да коментирате или за да поствате директно в социалните мрежи, то данните Ви се използват единствено и само за тези цели.

 Ако сте наш клиент на друго основание, Вашите данни ще се използват за точното изпълнение на договора, в т.ч. осъществяване на доставка до Вас, както и за точното и правилно счетоводно и данъчно отчитане на тези дейности. 

Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

Имате право на достъп до личните Ви данни по всяко време, като влезете във Вашия профил, където те са описани (право на достъп до данните).

Инструкции:

 1. Влезте в профила си
 2. Изберете Моят профил
 3. На профилната си страница изберете GDPR инструменти
 4. Ще бъдете препратени към страницата за управление на лични данни

Имате правото да коригирате и променяте данните си в профила по всяко време, с което да го поддържате в актуален вид (право на коригиране). По отношение на други лични данни извън профилите – можете да реализирате това Ваше право като се свържете с нас. (В случай че осъществявате поръчки като Гост и нямате регистрация)

Имате право да поискате данните Ви да бъдат изтрити (право да бъдеш забравен) – като изтриете профила си. Ако не успеете да го направите през сайта ни – може да се обърнете към нас, за да извършим това от Ваше име. За данни извън профилите можете да реализирате това свое право като се свържете с нас. (В случай че осъществявате поръчки като Гост и нямате регистрация)

Инструкции за упражняване на правото да бъдеш забравен:

 • От страницата за управление на личните данни (инструкции за достъп до нея са описани по-горе) изберете Заявка за изтриване на лични данни
 • Попълнете и-мейл адреса си във формата
 • Трябва да кликнете върху бутона за потвърждение / връзката в имейла. Вашият акаунт и лични данни ще бъдат изтрити / анонимизирани.
 • Ще ви бъде изпратен имейл за потвърждение

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни като изтриете профила си или премахнете информация, която не желаете да бъде обработвана в него. Ако не успеете да го направите самостоятелно имате право да се обърнете към нас, за да извършим това от Ваше име. Имате право да оттеглите съгласието си, което сте дали по друг начин различен от създаването на профил на нашите сайтове, като се свържете с нас.

Изтриването на профила или изтриването на друг вид информация от него, както и оттеглянето на съгласието чрез свързване с нас, не влияе на обработването на личните данни до момента на изтриването на профила или част от  информацията в него (оттеглянето на съгласието). Вече извършени поръчки, преди оттеглянето на съгласието, се съхраняват в рамките на срока по-горе в изпълнение на законовите ни задължения по Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавена стойност и други.


Имате право да искате ограничаване на обработването на личните си данни, ако:

 • Оспорвате точността на личните данни – за срока, който ни е необходим да проверим точността на данните Ви
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а предпочитате да ограничите обработването им
 • Възразили сте относно обработването на личните Ви данни и се очаква решение дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните

Инструкции за упражняване на правото за ограничаване на обработването на лични данни:

 • От страницата за управление на личните данни (инструкции за достъп до нея са описани по-горе) изберете Право на ограничаване на обработката

 • Ще бъдете препратени към страница, на която трябва да потвърдите своето желание
 • Изберете Да
 • Трябва да кликнете върху бутона за потвърждение / връзката в имейла. Вашият акаунт и лични данни ще бъдат изтрити / анонимизирани.
 • Настройките ви ще бъдат обновени

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В този случай обработването на личните Ви данни се прекратява, освен ако не е налице законово основание за обработването на данните, което има предимство пред интересите на субекта на данните, или освен ако е необходимо данните да продължат да се обработват за целите на защитата или реализирането на правни претенции.

Имате право по всяко време чрез управлението на Вашия профил да се откажете от получаване на нашия бюлетин или друга информация за предлаганите от нас стоки. Ако не успеете да направите това чрез профила си – може да се обърнете към нас. 

Извършва ли се автоматично профилиране?

При обработване на личните Ви данни не се осъществява профилиране, което да поражда правни последствия за Вас или по друг начин да Ви засяга в значителна степен.

На кого може да бъдат предоставени личните Ви данни? 

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на наши партньори с цел осъществяване на доставката на поръчаните стоки, с цел осъществяване на счетоводното обслужване на Вашите заявки, реализацията на правни претенции и/или получаването на други услуги или консултации.

Не се предвижда личните Ви данни да бъдат предоставяне извън територията на Европейския съюз.

Комисия за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни е надзорният орган, отговорен за наблюдението на прилагането на нормите за защита на личните данни.

Имате право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на данните, ако считате, че правата Ви са нарушение.

Повече информация можете да получите на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg/.


Повече информация

При нужда от допълнително съдействие, моля използвайте следните контакти с нас:

E-mail: privacy@automasla.bg